ประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์