อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

08.00 – 08.30 น.08.31–09.00 น.9.00 – 12.00 น.12.00 – 13.00น.13.00 – 16.30 น.
ลงทะเบียน รายงานตัวอบรมพิธีเปิดการอบรม โดย….ผอ.สพม.สร.ฝึกปฏิบัติการใช้งานด้านระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) วิทยากร : นางสาวอัมพร คนึงเพียร
พักเที่ยงฝึกปฏิบัติการใช้งานด้านระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) วิทยากร : ศน.กฤษฎากร แก่นดี