ข้อมูลบุคลากรกลุ่ม

นายกฤษฎากร แก่นดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อีเมล : krukung@secondary33.go.th โทรศัพท์ : 085-0179797

นางสาวเมธาวี ติณานันท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อีเมล : methavee@esdc.go.th โทรศัพท์ : 092-5252646

นางสร้อยเพชร วุฒิงาม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

อีเมล : – โทรศัพท์ : –